Проблема, над якою працює методичне об'єднання

Озброєння учнів глибокими знаннями з української мови  та літератури,

необхідними для інтеграції в громадянське суспільство. 

Виховання засобами рідного слова всебічно розвиненої високоморальної особистості.


Завдання, які ставить МО

    - вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

    - формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому;

    - зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова;

    - підняття загальної освіченості учнів: набуття ними базових знань, необхідних для повноцінної інтеграції в людське суспільство;

    - формування читацької культури учнів, розвиток естетичного смаку;

    - сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти;

    - формування гуманістичного світогляду, розвиток духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів;

    - розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння аргументовано доводити власну думку;

    - вироблення вміння застосовувати здобуті знання, навички у практичному житті;

    - розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможність учитися.