Положення

про методичне об'єднання

української мови та літератури

Методичне об'єднання української мови та літератури є структурним підрозділом, який здійснює навчальну, методичну, науково-дослідницьку роботу, забезпечує процес навчання в режимі функціонування і роз­витку.

Методичним об'єднанням за­відує спеціаліст з вищою ква­ліфікаційною категорією, який має досвід методичної, науково-дослідницької роботи.

Методичне об'єднання забезпечує:

• проведення всіх форм на­вчання і виховання: уроків, годин спілкування, індиві­дуальних занять та консуль­тацій, семінарських занять, конференцій, передбаче­них навчальними планами та програмами;

• проведення тематичних та державних атестацій, орга­нізацію спецкурсів;

• проведення позакласної ро­боти;

• підготовку і подання на­вчальних і виховних про­грам для затвердження, узагальнення висновків щодо навчальних про­грам, які складені іншими методоб'єднаннями;

• підготовку навчальних і ви­ховних посібників, підруч­ників, різних інструкцій, унаочнення, планів, а та­кож висновків та рецензій на посібники, підручники і методичну літературу;

• організацію підбору, напи­сання учнями рефератів, науково-дослідницьких робіт МАН та їх рецензування;

• узагальнення досвіду ко­лег, організацію науково-дослідницької роботи згід­но із затвердженим планом; аналіз індивідуальних планів і програм членів м/о та іншої роботи (впровадження ними ППД, досягнення науки);

• встановлення зв'язку із вуза­ми області (організація спец­курсів, участь у вступних іспитах, спільна науково-дослідницька робота);

• пропаганду нових наукових, педагогічних і методичних знань;

• організацію заходів з під­вищення кваліфікації спе­ціалістів методоб'єднань.

Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.

Критерії методичної роботи

1. Результативність. Збільшення задоволеності вчителів процесом та результатом власної праці.

2. Створення творчої атмосфери, сприятливого морально-психологічного клімату.

3. Висока інформаційна насиченість змісту методичної роботи.

4. Вибір оптимальних форм і методів, адекватних сучасній  і змісту методичної роботи.

Методичне об'єднання має пра­во:

1. Рекомендувати своїм підлеглим різні форми підвищення квалі­фікації за межами школи.

2. Подавати пропозиції щодо по­ліпшення навчального проце­су.

3. Ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності.

4. Готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів.

5. Ставити питання про публікацію матеріалів у пресі.

6. Звертатись за консультаціями з проблем роботи МО до за­ступників директора з НВР та BP.

Режим   роботи:   має   бути  не менше 4 засідань, з них 2 організаційні, інші спрямовані на підвищення професійної кваліфікації вчителів та відзначаються практичною спрямованістю, науковістю, конкретністю, оптимальним поєднанням різні форм і методів цієї роботи.

Методичні об'єднання можуть бути створені за умови, коли до їх складу входить не менше 5 (п'яти) осіб.

МО української мови та літератури  організовано за наявності чотирьох вчителів з однієї освітньої галузi (українська мова та література) та двох вчителів іншої галузі  (зарубіжна література та російська мова), має  методиста-викладача.

На базі МО створено творчі групи вчителів. До її складу входять педагоги, якi викладають вiдповiдні навчальні предмети.

Очолює МО голова, якого обирають на два роки. Голова творчої групи обирається складом групи і затвержується завідувачем МО.

У своїй діяльності вчителі МО керуються Конвенцією про права дитини, Конституцією i законами України, рiшеннями Мiнiстерства освіти i науки України.  

 


Положення про керівника методичного об'єднання

української мови та літератури

1. Керівник МО української мови та літератури обирається з числа найбільш досвідчених, авторитетних, творчо працюючих учителів членами МО і  затверджується наказом директора школи.

2. Керівник МО:

• чітко і конкретно визначає зміст роботи МО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методичною проблемою, нормативною базою викладання предметів, методич­ними рекомендаціями всіх рівнів;

• визначає пріоритетні напрями робо­ти, завдання МО, функціональні обов'язки його членів;

• складає план роботи МО на навчаль­ний рік на аналітико-діагностичній основі;

• активізує і систематизує роботу МО, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів;

• відповідає за ведення належної до­кументації МО;

•  готує і проводить загальні засідання МО (4-5 разів на рік);

• організовує взаємовідвідування уроків учителів, відвідує уроки;

• організовує методичні виставки, ви­давничу діяльність членів МО, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо;

• організовує оперативне коригування нав­чально-методичних матеріалів;

• організовує підвищення кваліфікації виклада­цького складу МО, дає рекомендації вчителям, які бажають підвищити свою кваліфікаційну категорію;

• контролює підготовку вчителів до занять і якість їх проведення;

• всебічно забезпечує самостійну роботу уч­нів, які навчаються за індивідуальними планами;

• керує проектно-дослідницькою діяльністю учнів; забезпечує готовність шкільних ко­манд до участі в олімпіадах, конкурсах, учнівських конференціях; 

• збирає, аналізує і надає заступнику директора інформацію про результа­ти проведених моніторингових конт­рольних робіт;

• керує організацією проведення пред­метної декади (тижня), тижня мето­дичної майстерності;

• бере участь у вивченні стану викладання предмета, перевірках виконання на­вчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педа­гогічних рад, нарад при директорові, педагогічних консиліумах;

• контролює проведення позакласної роботи з предмета (факультативи, спецкурси, гуртки);

• проводить діагностику вчителів, здій­снює її аналіз з метою корекції роботи МО;

• за результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступнику дирек­тора закладу з НВР та визначає мету, завдання і зміст діяльності МО на наступний рік;

• керує роботою з розвитку і вдосконалення навчально-матеріальної бази МО;

• керівник ШМО — член методичної ради школи.

    Робота МО проводиться відповідно до плану на поточний навчальний рік. 

   Засідання МО проводять відповідно до плану роботи МО на поточний навчальний рік. З кож­ного питання, яке обговорюється на засіданні, ухвалюють рекомендації.