Основною формою організації навчально-виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі є класно-урочна система. Одиницею даної системи виступає урок. За статистикою, уроку відводиться 98 % усього навчального часу.

Урок — більш або менш закінчений відрізок або «клітинка» педагогічного процесу. У ньому, як сонце у краплині води, відображаються всі його сторони. Якщо не вся, то значна частина педагогіки концент- рується на уроці. Урок як форма організації навчального процесу у школі виник давно, але з того часу він постійно змінюється, набуває нових форм та змісту. Як домогтися високої якості навчання на кожному уроці? Це пи- тання хвилює сьогодні кожного вчителя. Відповідь: традиційні форми і методи потрібно використовувати разом з інноваційними підходами.

Сучасний урок — це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями.

 

Вимоги до уроку

Під час конструювання, організації та проведення уроку необхідно дотримуватись певних вимог. У педагогічній науці можна знайти різні підходи до визначення їхнього складу. У систематизованому вигляді вимоги до уроку сформульовані у працях В. Оніщука, який виділяє такі їхні групи:

1. Виховні вимоги, які передбачають реалізацію виховних функцій навчання (єдність морального, етичного, трудового виховання, форму- вання світогляду політичної культури школяра, формування ініціативи, відповідальності, сумлінності, працелюбства тощо).

2. Дидактичні вимоги, які полягають у реалізації принципів нав- чання, чіткому визначенні мети, завдань навчання, організації роботи та забезпеченні зворотного зв'язку.

3. Психологічні вимоги. Учитель повинен ураховувати психоло- гічні особливості учнів, їхні реальні навчальні можливості, стимулю- вати позитивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності, формувати позитивну мотивацію.

4.Валеологічні вимоги, які спрямовані на забезпечення на уроці умов, що не шкодять здоров'ю учнів. Вони пов'язані не тільки з до- триманням режиму провітрювання, норм освітлення, розміру та роз- міщенню парт, а й створенням позитивного мікроклімату в класі, здій- сненням профілактики гіподинамії, розумової перевтоми учнів тощо.

5. Дотримання правил безпеки роботи та охорони праці учнями і вчителем є необхідним елементом процесу навчання. їхній перелік пе- редбачений вимогами до оформлення та обладнання навчальних кабі- нетів. Виконання вимог щодо поведінки учнів та вчителя у навчальних кабінетах регламентується відповідними інструкціями з безпеки праці, про ознайомлення з якими вони засвідчують у відповідних журналах та на відповідних сторінках класних журналів.

6. Організаційні вимоги полягають у використанні різних форм залучення учнів до виконання запланованих видів навчальної діяль ності, стимулюванні та оцінюванні їхньої роботи, прогнозуванні ре зультатів.